اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره بیمارستان

دکتر علی آرمی

مدیر عامل

دکتر محمد یزدچی

رئیس هیئت مدیره

دکتر محمدرضا جوادی

نایب مدیر عامل

دکتر پروین باستانی

نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر علی فرشاد

منشی هیئت مدیره

دکتر نوشین شاه محمدی

عضو هیئت مدیره

دکتر محمد حسین قاسم زاده

عضو هیئت مدیره